surrealismart:

Goshiki Sanmai 1976

Kazuo Shiraga