tryppi:

Japanese / Chinese Koi Textiles (Unknown Artist)